Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  dR Contributor www.desirulez.net
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  795

  T

  Cool WWE.Main.Event.2012.12.12.PDTV.x264-NWCHD

  Follow us on Social Media  WWE Main Event 2012.12.12

  PDTV.x264-NWCHD
  File Name - WWE.Main.Event.2012.12.12.PDTV.x264-NWCHD
  Released - 12.12.2012
  Aired - 12.12.2012
  Size - 473 MB
  Source - iON HD
  Container - mp4
  Resolution - 576 x 432 (4:3) @ 29.970 FPS
  Video - x264 @ 1400 kbps
  Audio - AAC @ 192 kbps
  Length - 00:41:20 min


  One Link

  Uploaded.To
  Code:
  http://uploaded.net/file/j7mudu8p/WWE.Main.Event.2012.12.12.PDTV.x264-NWCHD.mp4
  TurboBit
  Code:
  http://turbobit.net/ste33yjev13a/WWE.Main.Event.2012.12.12.PDTV.x264-NWCHD.mp4.html
  ShareFlare
  Code:
  http://shareflare.net/download/78702.702eea1c159f68abea4e4f4e8080/WWE.Main.Event.2012.12.12.PDTV.x264-NWCHD.mp4.html


 2. #2
  Banned
  Join Date
  Dec 2012
  Posts
  2

  T

  Default

  T?i Sao Nên Cá D? Online ?

  Ca do truc tuyen - lo de - ca do online
  M88 - Mansion88 - DANG KY M88 - DANG KY MANSION88

  Cá d? online - Online betting

  B?ng m?t chi?c máy t*nh internet có k?t n?i internet. Cá d? online có th? gi?i quy?t t?t c? các nhu?c di?m c?a hình th?c cá d? offline b?ng các uu di?m c?a mình nhu:

  - R?t nhi?u s? l?a ch?n: có h*ng nghìn nh* cái trên kh?p th? gi?i luôn s?n s*ng ph?c v? nhu c?u c?a b?n.

  - N?i dung c?c kì phong phú: không ch? có cá d? trong bóng dá, b?n còn du?c d?p th?a s?c v?i h*ng tram s? ki?n di?n ra h*ng ng*y c?a các môn th? thao yêu th*ch khác nhu: Bóng chuy?n (Volleyball), Tennis, bóng r? (Basketball), Bóng b?u d?c (Rugby), Golf, Dua ng?a (Horse racing), Dua xe công th?c 1 (Formula 1), Dua mô tô (Moto GP), Bóng ch*y (Baseball), Khúc côn c?u trên bang (Ice hockey),v.v..

  - Có th? cá d? b?t c? lúc n*o: sáng s?m hay gi?a trua, t? m? t?i hay n?a dêm, h*ng nghìn nh* cái luôn s?n s*ng ph?c v? b?t c? nhu c?u cá d? n*o c?a b?n.

  - Có th? cá d? ? b?t c? dâu: dù b?n dang ? nh*, ? co quan, di công tác xa hay th?m ch* di nu?c ngo*i cung ch?ng có gì ?nh hu?ng.

  - Ch? d?ng qu?n lý chi tiêu: ch? du?c phép cá d? b?ng s? ti?n mình có do v?y b?n s? không b? lâm v*o tình tr?ng b?i chi. B?n luôn ki?m soát du?c tình hình t*i ch*nh c?a mình.- S? d?m b?o ch?c ch?n v? kh? nang thanh toán c?a nh* cái: v?i ti?m l?c t*i ch*nh kh?ng l? c?a các nh* cái uy t*n nhu: M88,Sbobet, 188bet, Bet365, Ladbrokers, Centrebet, Betwin, v.v.. b?n luôn du?c d?m b?o ch?c ch?n v? kh? nang thanh toán.

  V?i s? ph? bi?n c?a máy t*nh v* internet bang thông r?ng, các hình th?c thanh toán tr?c tuy?n, v* d?c bi?t l* di?n tho?i có kh? nang k?t n?i internet qua GPRS hay 3G nhu hi?n nay, vi?c cá d? online l* h?t s?c don gi?n, ti?n l?i v* ho*n to*n kh? thi.

  ---------------- > Gi?i Thi?u Nh* Cái M88 - Mansion88

  Mansion88 - M88 du?c dang ký t?i PBcom Tower 6795 Ayala Ave.cor.V.A Rufino Street Makati City, Manila v?i gi?y phép t? Cagayan Economic Zone Authority, l* m?t t? ch?c cá cu?c h*ng d?u Châu Á. V?i hon hai ng*n nhân viên l*m vi?c, v?i d?i ngu gi? vai trò nh?n cu?c, ban qu?n lý v* h? tr? khách h*ng. M88 du?c th*nh l?p nhu m?t nh* ho?t d?ng th? thao nh?m cung c?p các chu?i s?n ph?m ho?t d?ng r?ng nh?t v?i giá c? c?nh tranh.

  - M88 cung c?p cho khách h*ng trên to*n th? gi?i nh?ng lo?i hình gi?i tr* da d?ng nhu : Cá cu?c th? thao, Casino, poker, .. D?c bi?t, M88 còn h? tr? nhi?u hình th?c g?i ti?n v* rút ti?n nhanh chóng.

  - S? ti?n g?i t?i thi?u ch? 200.000 vnd .

  - T?i Vi?t Nam thì phuong th?c chuy?n ti?n ch? y?u v* thu?n l?i nh?t l* hình th?c QUICK TRANFER (chuy?n ti?n qua ngân h*ng Vi?t Nam ) b?n có th? chuy?n v* rút ti?n thông qua các ngân h*ng nhu : Vietcombank, ACB, Dông Á, Techcombank.

  - M88 cho phép tham gia cu?c t?i thi?u l* 10.000 vnd. V* còn nhi?u uu di?m khác..

  - T?o t*i kho?n trên website M88 l* ho*n to*n mi?n ph* nhung b?n luu ý n?u mu?n tham gia cu?c thì b?n ph?i di?n dúng v* d?y d? thông tin cá nhân c?a b?n d? vi?c g?i v* rút ti?n m?i th?c hi?n du?c.

  - N?i dung c?c kì phong phú: không ch? có cá d? trong bóng dá, b?n còn du?c d?p th?a s?c v?i h*ng tram s? ki?n di?n ra h*ng ng*y c?a các môn th? thao yêu th*ch khác nhu: Bóng chuy?n Tennis, bóng r?, Bóng b?u d?c, Golf, Dua ng?a, Dua xe công th?c 1, Dua mô tô , Bóng ch*y , Khúc côn c?u trên bang ,v.v..

  - Nh* t*i tr? ch*nh th?c c?a câu l?c b? bóng dá Tottenham Hotspur t?i gi?i ngo?i h?ng Anh. D?i tác ch*nh th?c c?a câu l?c b? Manchester City, gi?i bida Guinness 9 bi,Fashion TV. Cho nên v? uy t*n v* ti?ng tam thì b?n có th? yên tâm.

  - N?p ti?n v* rút ti?n c?c nhanh. N?p ti?n trong vòng 30 phút, rút ti?n trong 24h

  - B?n không c?n cung c?p s? CMND hay b?t c? 1 th? gi?y t? n*o khác, don gi?n vì khi choi cu?c t?i M88, di?u quan tr?ng l* b?n v* M88 d?a trên m?i quan h? l* tin tu?ng l?n nhau. Thông tin cá nhân c?a b?n du?c M88 tuy?t d?i b?o m?t.

  - Th? t?c dang ký don gi?n.

  - Lo?i hình cu?c th?t phong phú, running t?i hon phút 90 c?a tr?n d?u, cu?c t*i xiu m?i 15' trong tr?n (t? 1->15' ; t? 15'->30'.) , cu?c xâu, cu?c t? s?, ph?t góc, th? d?, th? v*ng, d?i giao bóng tru?c .v.v..

  - Cu?c h?n h?p chéo ( cu?c xâu ) trong 7 ng*y.

  -T*nh ti?n cu?c ngay sau 45' hi?p 1 ( n?u b?n cu?c theo t? l? hi?p 1 ). V* còn nhi?u uu di?m khác ..

  T?t c? các trò choi tuy?t v?i dang ch? b?n t?i M88. Nh?p chu?t d? Tham Gia Ngay!!!


  * Hu?ng d?n dang ký t*i kho?n M88 - Mansion88

  * Hu?ng d?n g?i ti?n v*o t*i kho?n M88 - Mansion88 ( Quick Transfer )

  * Hu?ng d?n rút ti?n t*i kho?n M88 - Mansion88 v? ngân h*ng c?a b?n
  Ca do truc tuyen - lo de - ca do online
  M88 - Mansion88 - DANG KY M88- DANG KY MANSION88


  * Betno1.info hân h?nh l* d?i lý ch*nh th?c c?a nh* cái :  H8vn * M88 * 188bet * Dafabet * Bodog88

  Các b?n có th? v*o các website trên d? tham kh?o v* c?p thông tin khuy?n mãi m?i nh?t !
  Chúc các b?n may m?n ! ^^


 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •